Интересна презентация на докторант, посветена на международното право и международните отношения

В края на м. октомври в Ректората на Пловдивския университет се проведе цикъл от интересни присъствени лекции по учебната дисциплина Международни отношения с лектор проф. д. ю. н. Надя Бояджиева. Познанията от курса по Международни отношения се надграждат с тези от курса по Международно мироопазване и решаване на конфликти, които са традиционни дисциплини, предлагани от Юридическия факултет (ЮФ).

Новото при тях е, че през тази учебна година лекциите са предназначени едновременно както за редовите студенти и докторанти от ЮФ, така и за чуждестранните студенти, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм+“ в Университета. За постигане на тези комплексни обучителни цели, беше съществено обновено учебното съдържание, като те се провеждат на английски език. Интерес към тях проявиха  обучаеми от всички посочени по-горе целеви групи.

По време на една от лекциите по Международни отношения, по възлагане от проф. Бояджиева, докторантът в ЮФ по Международно право и международни отношения Васил Чамбов направи презентация, посветена на разграничението между областите на международните отношения и международното право.  Презентацията и дискусията, която тя породи, продължиха повече от три учебни часа. Докт. Чамбов представи основните теории за международните отношения и тяхната позиция спрямо международното право, както и основните възгледи за необходимостта и последиците от неспазването на международноправните норми. Презентиращият направи и обстоен коментар относно взаимовръзката между двете научни области и на начина, по който двете си влияят една на друга, чрез развиване на международната система и регулирането на сложните отношения между участниците в нея. Бяха засегнати и други важни теми – за ролята на дипломацията в международните отношения и за развитието на международното право. Докторантът обърна внимание на проблема за суверенитета на държавите и влиянието върху него, упражнено от международноправните норми; за т.нар. „сила“ на държавите и за начина, по който тя влияе на баланса в международните отношения.

Презентацията беше добре илюстрирана със снимки на основни събития от областта на международните отношения и на по-важните научни трудове от анализираните области. Не беше избегнат и сатиричният поглед към тях – бяха приложени и карикатури относно избрани международни конфликти. Заедно с това презентиращият използва и други методи за фокусиране на вниманието – например чрез поставянето на въпроси за дискусия.

По темата за суверенитета се изказа голяма част от аудиторията, като докторантът вмъкваше интересни факти и допълнителна информация. Някои от студентите обърнаха поглед дори към Древен Рим, за да аргументират тезите си.

Борис Хаджиев, студент от специалност „Право“, III-ти курс, изказа мнение, че суверенитетът на държавите не би следвало да се смята за ограничен от международното право, тъй като самите те го изграждат. Презентиращият добави, че подобен аргумент се използва, за да се обясни авторитетът и правомощията на прокурора на Международния наказателен съд (МНС) в Хага. Докт. Чамбов даде за пример аргумент, използван в отговор на негативната позиция на САЩ към МНС, в който се посочва, че прокурорът на МНС не посяга върху държавния суверенитет, а напротив – черпи силата си от това, че правомощията му са възложени от държавите, присъединили се към Римския статут (който е учредителният акт на МНС).

В края на лекцията друга студентка, Светлана Стамова, от III-ти курс, сподели впечатлението си за презентацията на докт. Чамбов, описвайки я като „поднесена разбираемо, креативно и най-вече – много полезна.“

Докт. Чамбов е изявен студент – възпитаник на ЮФ. Той е определен от проф. Бояджиева за отговарящ за администрирането на двата лекционни курса, посочени по-горе. Провеждането им продължава онлайн, поради настоящата епидемична обстановка. Колегата подпомага работата на проф. Бояджиева при провеждане на лекциите, включва се в дискусиите, както и с пояснения за българските студенти, които ги ориентират за точния превод на термините от английски език.

По-късно през този семестър предстои провеждането на курса по Международно мироопазване и решаване на конфликти. Така Университетът и ЮФ отговаря на променящите се непрестанно съвременни условия за образование и обучение, най-вече на образователните потребности на различни целеви групи.