За кандидат-студентите на Юридическия факултет

Уважаеми кандидат-студенти,

Във връзка с информация през последните дни относно промяна в условията за кандидатстване в специалност „Право”, Ви уведомяваме следното:

Към настоящия момент – 29.01.2021 г., няма промяна в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”, относно реда и начина за приемане в тази специалност, а именно с конкурсни изпити по български език и история на България.

Ако бъдат направени изменения в нормативната уредба, която да позволява прием в специалността „Право” да бъде осъществен по различен от досегашния начин, Ви уверяваме, че сме в готовност да предприемем своевременни действия, за да се съобразим с новите условия.

Актуализираме информацията своевременно в сайта и на фейсбук страницата на ЮФ.