О Б Я В А

На основание чл.26, ал.6 от ЗВО във връзка с чл.41, ал.5 и чл.42, ал.2 и ал.3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на Юридическия факултет – Протокол No 90 от 5 Март 2021 г., свиквам Общо събрание на Юридически факултет на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“.

Общото събрание ще се проведе на 26 Март 2021 година от 13 часа онлайн в платформата Google classroom,с линк https://meet.google.com/lookup/c72ral73wx,

Регистрацията на членовете на ОС започва в 12:30 часа.

Дневен ред:

1. Годишен доклад на Декана за 2020 г.;

2. Избор на представители на ЮФ в ОС на ПУ от групата на нехабилитираните преподаватели;

3. Определянена структуратана ФС.

Председател на ОС: Доц. д-р Георги ГАНЧЕВ EMBL-HSG

Покана и Заповед № 1/12.03.2021 г. са публикувани в секция „ОБЩО СЪБРАНИЕ“