Първи лекториум по академично правно писане

На 17.03.2021 г. се проведе първата от поредица онлайн срещи на Лекториума по академично писане. Проявата е организирана от Юридическия факултет (ЮФ) на Пловдивския университет. Замисляна да насърчи и подпомогне докторантите от ЮФ и неговите студенти, амбицирани да проведат своето първо правно научно изследване,  проявата спонтанно прерасна в национална. Събитието премина при засилен интерес – на него присъстваха повече от 60 участници, включително студенти и докторанти от други специалности (като икономика) на Университета, от ЮФ на други висши училища (ВУ) като СУ, ЮЗУ, както и от Института за държавата и правото (ИДП) на БАН. Интерес към срещата изявиха и хабилитирани преподаватели от други ВУ.

Срещата беше фокусирана върху особеностите на съставянето на текст на правно научно изследване. Разбираем беше акцентът върху изискванията към дисертационните трудове за придобиване на научна степен ,,доктор“ като по-големи по обем научни съчинения в сравнение със статиите и студиите. Изискванията към дисертациите се прилагат и спрямо по-малките по обем съчинения. Проявата се проведе на две части, с двама отделни лектори и модератор доц. д-р Ангел Шопов.

В първата част проф. д-р Дарина Зиновиева, преподавател и водещ изследовател по административно право и процес и по медицинско право в ЮФ на ПУ и ИДП, запозна участниците с изискванията към съдържанието на дисертационен труд. Освен законовите изисквания (на Закона за развитие на академичния състав в Република България – ЗРАСРБ и на правилника за прилагането му), проф. Зиновиева сподели своя опит като дългогодишен член на научни журита. Тя обърна внимание и на изискванията, за които следят научните журита, макар и да не са изрично нормативно уредени, като установени от традиционната практика в областта на правните науки. Бяха представени примери от рецензии и становища на членове на научни журита, както и съдебна практика.

Проф. Зиновиева разгледа разбиранията за оригинален принос, за интердисциплинарност в областта на правото, за самостоятелност в научното изследване и др. Лекторът посочи дали има нормативно установени изисквания за обем и структура на труда, разкри етичните аспекти при писане на научен текст, както и отговори на въпроса за мястото на статистическите данни в дисертациите по право (такива данни трябва да са слабо застъпени). Проф. Зиновиева обърна внимание и на начините за уместно ползване на съдебна практика, без това да прераства в самоцел и трупане на ненужен обем.  В края на своето изложение тя разгледа плагиатството по смисъла на ЗРАСРБ и го сравни с плагиатството по Наказателния кодекс (НК). Лекторът даде съвети как при писане на научен труд авторът да се предпази от извършване на плагиатство.

Във втората част доц. д-р Христо Паунов, преподавател и изследовател по конституционно право в ЮФ на ПУ, с интереси в областта на международното хуманитарно право и член на Националния съвет на БЧК, представи минималните национални изисквания за придобиване на научна степен ,,доктор по право“ съгласно ЗРАСРБ и правилника за приложението му. Заедно с представянето лекторът даде множество съвети за спазването на тези изисквания. Доц. Паунов разясни на аудиторията понятията за статия и цитат, обърна внимание на установените стандарти за библиографско цитиране. С нагледни примери беше показано как се цитират различни произведения, български и чуждоезични – статии, книги, сборници.

След кратка дискусия първата среща на Лекториума приключи. Предвиденото за срещата време беше просрочено, но това не попречи на по-голямата част от аудиторията да я проследи от началото до края. По общо впечатление, срещата беше изключително полезна, може би единствената от десетилетия, проява от подобен род.  

Докт. Йордан Пангев