Пресинформация за нови конкурси на Фонд „Научни изследвания“

На 21 май Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) обяви покани за участие в два нови конкурса:
1) „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.“ с общ прогнозен бюджет от 19 млн. лв.;
2) „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.“ с общ прогнозен бюджет от 1 000 000 лв.

Новите конкурси на ФНИ ще подкрепят изследвания за над 20 млн. лв. в следните научни области: Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; Химически науки и Хуманитарни науки. Финансирането по двата конкурса е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания, в съответствие с Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации на Европейската комисия. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.
В „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.“  максималната сума за всеки отделен проект със срок на изпълнение до 36 месеца е до 120 000 лв., като допълнително могат да бъдат заявени още до 50 000 лв. за научна апаратура. По този начин общата максимална сума за проект, при изпълнение на условията на конкурса, отново достига до 170 000 лв., както и при миналогодишната процедура. Увеличеният общ бюджет на конкурса за 2021 г. е почти двоен на бюджета спрямо миналата година, поради което се очакват и по-голям брой финансирани проектни предложения.
 „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.“
Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие в конкурсите са публикувани на официалния сайт на ФНИ, както следва:
„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.“ (срок за подаване до 09.07.2021 г.): https://www.fni.bg/?q=node/1305
“Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.“ (срок за подаване до 09.07.2021 г.): https://www.fni.bg/?q=node/1307  

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основният национален инструмент за подкрепа на качествени фундаментални изследвания на български научни колективи, включително изследвания на млади учени.