График за провеждане на задължителна учебна практика на студентите от II курс, редовна и задочна форма на обучение, в администрацията на изпълнителната власт за академичната 2020 – 2021 г.

 През тази учебна година имате задължителна практика по „Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист”, която ще се проведе в администрацията на  изпълнителната власт.

Студенти, които желаят да проведат практиката си в администрацията на  изпълнителната власт по местоживеене, различна от гр. Пловдив, следва да подадат молба, в която да укажат изрично общинската администрация, в която желаят да проведат практиката си и двуседмичен период: a_ilieva@uni-plovdiv.bg

При следният график:

От 21.06.2021 г. до 02.07.2021 г.  – I-ва и III-та административни групи на Редовно обучение и а Задочно обучение.

От 05.07.2021 г. до 18.07.2021 г.  – II-ра и IV-та административни групи на Редовно обучение.

От 19.07.2021 г. до 01.08.2021 г.  – V-та и VI-та административни група на Редовно обучение.

СТУДЕНТИТЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН  УЧЕБЕН ПЛАН,  ТРЯБВА ДА ИМАТ ЗАВЕРКИ НА ПРАКТИКИ СЪОТВЕТСТВАЩИ НА КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ ИМ.

Отговорниците по групи да организират събирането на студентските книжки на началните дати за практиката. Практиката се провежда в Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, от Дирекция правно-нормативно обслужване.