График за провеждане на задължителната учебна практика на студентите от ІІI курс, редовна и задочна форма на обучение, в прокуратурата за академичната 2020/2021 г.

През тази учебна година имате задължителна практика по „Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, която ще се проведе в Районна прокуратура.

Студенти, които желаят да проведат учебната си практика в Районна прокуратура по местоживеене, различна от гр. Пловдив, следва да подадат молба, в която да укажат изрично Районната прокуратура, в която желаят да проведат практиката си. Отговорниците на курсове, изготвят списък.

Практиката започва през месец юни 2021 г. Списък с график ще бъде изпратен на отговорниците по курсове.