Конкурс за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“

Конкурс за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“

Днешният свят на правото е едно непрекъснато взаимодействие между конституционни традиции, европейски и универсални стандарти. Бидейки част от този развиващ се свят съвременната конституция е един динамичен нормативен акт, който, отчитайки белезите на миналото, залага стойностите на бъдещето.

Конкурсът за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“ се организира от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Той е част от поредица събития свързани с отбелязване на 30-годишнината на Конституцията на Република България и се посвещава на 60-годишнината на Пловдивския университет Паисий Хилендарски“. Катедра „Публичноправни науки” на ЮФ на ПУ дава възможност на  всички да проявят и докажат своята креативност в мисленето, като споделят познания и лична позиция и идеи по темата за Конституцията.

Предизвикателствата на съвременността са предизвикателства и за Конституцията. Желанието ни е представените разработки да изразяват собствената позиция с позоваване на факти и примери, които да провокират различни позиции и различни гледни точки. Надяваме се, че темата ще предизвика Вашия интерес и ще се радваме да участвате.

Участници:

Право на участие имат бивши и настоящи студенти на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, както и студенти от различни курсове и специалности в ОКС „бакалавър” и „магистър” в университета без ограничения във възрастта и формата на обучение.

 Tема на есето:

“30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“

Изисквания:

 • участниците в конкурса могат да изпращат само есета, написани от тях самите. Когато се установи, че участникът не е изпратил свое авторско есе, той отпада от конкурса;
 • всеки автор може да участва само с едно есе;
 • есетата трябва да са във формат DOC или DOCX на Microsoft Word
 • обем: до 15 страници, формат А4, междуредие 1.5 lines, шрифт Times New Roman с размер 14 pt и подравняване Justified.

Изпращане на есета за участие:

 • есетата следва да се изпратят на ел. поща: blagoydeliev@uni-plovdiv.bg
 • на този адрес участниците изпращат трите си имена, факултет, курс, специалност и форма на обучение, телефон, както и самото есе като прикачен файл, с тема на писмото: Конкурс за есе на тема  “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“

Срокове:

 • конкурсът стартира на 16 април 2021 г.– Ден на конституцията и професионален празник на юристите в България;
 • краят на конкурса е на 12 юли 2021 г. , когато ще се навършат 30 години от приемането на Конституцията на Република България.

Есетата ще бъдат оценявани от жури в състав:

 • Проф. д-р Емилия Друмева – водещ преподавател по Конституционно право, секретар по правни въпроси на Президента на републиката;
 • Д-р Благой Делиев – преподавател по Конституционно право, главен експерт по правни въпроси в администрацията на Президента;
 • Виктория Палигорова – председател на Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Наградният фонд на конкурса се осигурява от Студентския съвет и Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.