На вниманието на студентите от 4-ти курс, редовна и задочна форма на обучение

І. ПЕРИОД за провеждане на задължителната практика в администрацията на Окръжен съд /по чл. 10 от НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ“ ОТ 1996 г. В сила от 12.04.1996 г. Приета с ПМС № 75 от 05.04.1996 г./ :

1.Редовно обучение- 5.07. – 18.07.2021 г.

2.Задочно обучение- 19.07. – 31.07.2021 г.

Периодът е тристранно съгласуван между Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, министъра на правосъдието и Окръжен съд – гр. Пловдив. Провеждане на практиката в друг период, различен от посочения, не е допустимо, освен по доказана пред ръководителя на практиката уважителна причина, независеща от волята на самия студент! – работа на пълно работно време и пътувания за ваканция, бригада или по други лични причини не са уважителна причина.

При наличие на доказана уважителна причина, практиката може да бъде проведена в период, различен от посочения, но не по-късно от двете седмици предхождащи началото на новия семестър, ако е в друг окръжен съд.

 За практиката в ПОС – ако е отложена с разрешение на доц. Генова,  последен възможен период за провеждане е  7.09. – 20.09.2021г.- след тази крайна дата списъците ще бъдат върнати от ПОС към ЮФ на ПУ.

За студентите от задочна форма на обучение – отложената практика може да бъде проведена най-късно в двете последни седмици преди началото на очните занятия през август.

ІІ. МЯСТО на провеждане:

  1. За всички, които са от гр. Пловдив и от населени места, където няма окръжен съд- в администрацията на Окръжен съд – гр. Пловдив – само в посочения времеви период!
  2. В администрацията на Окръжен съд  в друго населено мястоза това не е необходимо предварително разрешение от ръководителя на практиката; ако информацията на сайта на ЮФ на ПУ не е достатъчна и  от съответния Окръжен съд поискат допълнителна информация или насочващо писмо, студентът следва да се свърже с доц. Ярослава Генова чрез служебния ѝ имейл.

И при провеждане на практиката в друг Окръжен съд по възможност да се спази общият за курса период на провеждане, както и надлежното удостоверяване на проведената практика от административния секретар на съответния друг окръжен съд чрез подпис и печат в студентската книжка.  

ІІІ. ЗАВЕРЯВАНЕ на проведената практика:

След изтичане на двуседмичния указан период, с подпис и печат в студентската книжка  от административния секретар на съответния окръжен съд – по  ред, който се уточнява на място.

Липсата на заверка за проведена практика е пречка да бъде записан студентът за новия семестър, както и да завърши семестриално. Ръководителят на практиката няма дискреционна компетентност да разрешава казуси, касаещи административното положението на студенти, които не са провели практиката поради самоволно неспазване на установения ред.

ІV. УКАЗАНИЯ за протичането на практиката:

  1. За всички, които ще провеждат практиката в Окръжен съд – гр. Пловдив, е задължително лично явяване в първия ден от практиката при административния секретар на ПОС за отбелязване началото на практиката в списъка, изпратен за целта от ЮФ на ПУ.
  2. Всеки студент има задължението в рамките на указания период да си избере да посети и да наблюдава най-малко по едно съдебно открито заседание на гражданска, на търговска и на наказателна колегия, като се фокусира най-вече върху воденето на протокола.
  • Запознаването на място с цялостната организация на административните служби и деловодната работа в ПОС ще стане с любезното съдействие на административния секретар на съда по допълнително уточнен график, за който ще бъдете своевременно информирани.
  • В съдебната сграда студентите се явяват в подходящо ежедневно облекло (без къси  панталони и поли или друг вид спортни дрехи); в съда се влиза с представяне на лична карта и с правилно поставена предпазна маска, като се спазват и всички важащи в сградата противоепидемични мерки; общуването с всички служители и лица в съдебната сграда  става тихо и възпитано.