Относно проект „Студентски практики“

Във връзка с епидемиологичната обстановка се прекратява приемът на договори на студенти за практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“.