Научен колоквиум за 70-та годишнина на Закона за задълженията и договорите

На 29-ти октомври Юридическият факултет (ЮФ) на Пловдивския университет беше домакин на международен научен колоквиум, проведен в електронна среда, на тема „70 години Закон за задълженията и договорите – достижения и перспективи“[1]. Сега действащият ЗЗД е влязъл в сила на 1 януари 1951 г. и до момента се радва на забележителна стабилност, имайки едва около 20 изменения и дъпълнения. Събитието отбелязва както значителния (за българската правна система) период на действие на този най-важен за правната ни система закон, така и 60-годишнината на Университета, също и Денят на народните будители Първи ноември. Проявата организира научен комитет от ЮФ[2], заедно със студенти от Европейската асоциация на студентите юристи (ЕЛСА-Пловдив) и Клуба на цивилиста.

Колоквиумът бе открит с приветствие от декана на Юридически факултет доц. д-р Даниела Дончева. Участниците бяха разпределени в три тематични панели[3] с модератори съответно доц. д-р Кр. Митев, доц. д-р А. Шопов и гл. ас. д-р Ал. Александров.  

Заявилите участие в колоквиума бяха над 25, от различни университети и научни организации в България и чужбина (Италия, Франция и Русия). Освен от университета домакин, свои доклади представиха изследователи от Софийския университет, Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство и от Института за държавата и правото на БАН.

Първият панел беше посветен на исторически, сравнителноправни и общи въпроси на облигационното право. Не останаха без внимание римскоправните основи ва договорите, задълженията и обективната отговорност. Беше хвърлен погледът към епохата на първия граждански кодекс на Обединена Италия от 1865 г., както и неговото ,,производно“ – ЗЗД от 1892 г. Анализирана беше еволюцията на системата на Италианския граждански кодекс от 1942 г. (ИГК); ролята на сегашния ЗЗД в системата на българското гражданско право, за който е известно, че е изработен по модела на  ИГК; бяха представени интересни факти за епохата по време на изработването на действащия ЗЗД. Изясни се съдържанието на принципа за пропорционалност в българското облигационно право, направи се сравнителен анализ на българската и руската уредбата на задълженията и договорите.

Във втория панел се представиха доклади по съвременни въпроси, повечето с уредба в общата част на ЗЗД.  Тук може да се откроят темите за обратното действие и действие върху заварени правоотношения на гражданския закон; злоупотребата с право; сравнителноправният анализ върху недействителността на договорите; въпросите на съотношението между регрес и суброгацията; на предвидимото неизпълнение; на забавата на длъжника; на пропуснатите ползи; на погасителната давност и др.

В третия модул бяха представени доклади по специфични гражданскоправни институти/уредби – за вината  при деликтите, за неравноправните клаузи, за неплатения отпуск; за потребителския кредит и др. 

 Актуалността на засегнатите теми предизвика дискусии, за които модераторите бяха отделили време в края на всеки панел. Даде се възможност на участниците и гостите да получат непосредствен достъп до идеи, за които източник на вдъхновение бяха текстовете на ,,рожденника“ ЗЗД. Отново бе призната кодификационната роля на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в областта на частноправните отношения. Така, по общо мнение от участниците – много успешно и ползотворно, протече интензивно един  академичен ден. Сега с интерес очакваме научно рецензирано издание на ЮФ по темата, с около 30 публикации.

Дияна Парпарова, Ангел Шопов


[1] Проявата се финансира по проект  ЧФ 21 ЮФ 3, финансиран от ФНИ на ПУ ,,Паисий Хилендарски“.

[2] Членове на Комитета са преподаватели от две катедри на ЮФ (по Теория и история на правото и тази по Гражданскоправни науки) – проф. дюн Малина Новкиришка, доц. д-р Красимир Митев, доц. д-р Ангел Шопов, гл. ас. д-р Александър Александров, докт. Таня Мирчева и докт. Теодор Пещерски.

[3] Програма, резюмета и информация за колоквиума вж. на https://law.uni-plovdiv.bg/наука/научни-форуми.