ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ

По случай 300 години от рождението на Паисий Хилендарски,

260 години от написването на „История славянобългарска“ и

30 години от създаването на Юридическия факултет

на Пловдивския университет

отправяме към студентите от Юридическия факултет

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В АКАДЕМИЧНИЯ ФОРУМ

ПРАВО И ЗАКОН

Форумът предоставя на студентите възможност да представят свои размисли и да изкажат мнение по актуални правни, социално-политически проблеми и събития, имащи връзка със закона и законността, с прилагането на правото във всички сфери на обществения живот, както и с утвърждаването на върховенството на правото като висша ценност. Тематиката е обширна и може да бъде поставена от историческа или съвременна перспектива, през призмата на теорията и философията на правото или на отделни правни отрасли, изучавани до момента.

Предвиждат се две форми на участие, по избор от студента.

Първата е изготвянето на есе по свързан с темата проблем. То следва да бъде изпратено от университетската поща на студента на адреса за форуми на ЮФ <forums_law@uni-plovdiv.bg> до 18 ноември 2022 г. в обем до 5 стандартни страници, шрифт Times New Roman, големина на шрифта 14 pt., разред 1.5, двустранно подравняване, отстъп на първи ред 0.5.

Втората форма на участие е произнасяне на реч по актуален въпрос, свързан с темата на форума. Речта трябва да бъде аргументирана и подготвена за произнасяне пред журито на състезанието и публиката, с времетраене не повече от 10 минути. Желаещите да участват в тази форма трябва да заявят чрез университетския си профил темата на речта си до 18 ноември 2022 г. на горепосочения е-адрес.  

Критерии към двете форми на участие: разбираема теза, оригиналност, яснота, логическа и правна обоснованост, структурирано изложение и изводи.

В срок до 15 ноември 2022 г. желаещите да участват могат да се консултират с преподавателите по съответната дисциплина за избора на тема и за методологически насоки по своята изява.

Представянето на есетата и изслушването на речите пред жури от преподаватели от ЮФ и практикуващи юристи, с възможност за въпроси от публиката, ще се проведе преди лятната сесия за редовно обучение, след 22 ноември 2022 г. Точната дата подлежи на допълнително оповестяване. Есетата и речите могат да бъдат в основата на по-широка дискусия за законността, поради което най-добрите от тях ще бъдат публикувани.

Форумът се организира от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ с подкрепата на Факултетния студентски съвет, Пловдивската адвокатска колегия, издателство ,,Сиби“ и Пловдивското университетско издателство.

Очакваме Ви!

Организационен комитет

проф. д.ю.н. Малина Новкиришка, проф. д-р Бойка Чернева,

адв. Албена Йотова, доц. д-р Даниела Дончева, доц. д-р Константин Пехливанов,

адв. Светослава Ангелова, доц. д-р Ангел Шопов, гл. ас. д-р Димитър Ханев,

гл. ас. д-р Александър Александров, гл. ас. д-р Недялко Петров,

адв. Тодор Димов, ас. Мария Симеонова, докт. Кирил Илчев, докт. Петър Янев