ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС, РЕДОВНО  И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

 През учебната 2021/2022 г. имате задължителна практика по „Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист”, която ще се проведе в администрацията на  изпълнителната власт при следният график:

От 20.06.2022 г. до 01.07.2022 г.  – I–ва и III-та административни групи, редовно обучение и задочно обучение.

От 04.07.2022 г. до 15.07.2022 г.  – II–ра и IV-та административни групи, редовно обучение.

От 18.07.2022 год. до 29.07.2022 г.  – V-та и VI–та административни група, редовно обучение.

Отговорниците по групи да организират събирането на студентските книжки на началните дати за практиката. Практиката се провежда в Община – Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, дирекция „Правно-нормативно обслужване“.  

При въпроси, моля да се обръщате към гл. ас д-р Антония Илиева – a_ilieva@uni-plovdiv.bg