Преместване от/в друго висше училище

Предварителни условия: Успешно приключване на първата учебна година и при спазване на държавните изисквания.
Необходими документи (при преместване):
Академична справка;
Заявление до Декан и Ректор;
Квитанция от платена такса за процедурата по преместване, съгласно заповед за такси за административните услуги и други дейности, свързани с учебния процес за текущата учебна година;
Заповед за отписване от висшето училище, поради преместване в друго висше училище.

Необходимите документи се депозират от студента в деловодството или при инспектора в отдел „Учебен“.
Информация за резолюцията на подаденото заявление може да се получи при инспектора в отдел „Учебен“.
При положителна резолюция (разрешение/съгласие) на Декан на съответния факултет и Ректор се представят изискуемите документи, необходими за записване на новоприети студенти при инспектора в отдел „Учебен“.

Забележки: Студентското положение (курс, приравнителни изпити и др.) в Университета се определят от Декана на приемащия факултет;
Преместените студенти в Университета заплащат следните семестриални такси:
За студенти, прехвърлящи се от държавни висши училища в България и представили документите по т. 1, 2, 3 и 4 – Държавна такса за обучение по специалността, съгласно заповедта за семестриални такси за текущата учебна година;
За студенти, прехвърлящи се от частни висши училища, висши училища в чужбина или не представили документ по т. 4 от държавни висши училища
– Такса за платено обучение, съгласно заповедта за семестриални такси за текущата учебна година;
Инспекторът от отдел „Учебен“ изготвя заповед на Ректора за записване/отписване на студента в/от Университета.

Срок за подаване на документите: от 27.06.2022 г. до 22.07.2022 г.
Записване на студентите: от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г.
Необходими документи за записване: Именник и студентска книжка (купуват се от книжарницата на ПУ), 2 снимки с формат 3.5 см. на 4.5 см., копие на диплома за средно образование.
След записване на студента се дава факултетен номер , с който се заплаща семестриалната такса  в касата на ПУ (партер).