Национална програма „Млади учени и постдокторанти“-2

Процедура за определяне на участници  в

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“-2

Общата информация за целите и условията по програмата  е публикувана на страницата на Министерство на образованието и науката

https://web.mon.bg/bg/101140

ВАЖНО! Пълната информация за условията и изискванията за класиране и участие на млади учени и докторанти в обявената програма за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ като организация бенефициент се съдържа в одобрените от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Указания за изпълнение на двата модула на програмата, изготвени на базата на Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“, одобрена с Решение №206 от 7.04.2022г. на Министерския съвет на Република България.

1. Модул „Млади учени“ – Указания – виж ТУК

Кой има право да подава документи:

 „Млад учене лице, което извършва научноизследователска и научнообразователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ. През целия период   на участието си в програмата кандидатите трябва да продължават да отговарят на определението за МУ.

Кандидатстващите по този модул могат да са в една от следните хипотези:

• не работят до момента в ПУ и  кандидатстват с цел да бъдат назначени за срока на програмата в организацията бенефициент /Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“/, ако отговарят на условието за млад учен;

 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;

• са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;

• са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;

 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

ВАЖНО!/ Лицата от първите две хипотези може и да имат вече защитена докторска степен. Лица, които са действащи адвокати не могат да се включат в програмата, тъй като за срока й се подписва трудов договор, който не е за преподавателска, а за научно-изследователска работа./

Какви документи се подават:

1.Заявление за участие;

2. Работна програма, която ще следва (цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати) в свободен формат – Критерии – Виж ТУК;

3. Финансов план за периода на изследвания по следния образец:

Видове разходи:

 За месечни възнаграждения:

– На новоназначени МУ – не по-ниско от 1200.00 лв. с включени работодателски за осемчасов работен ден;

– На вече назначени МУ – от 300.00 лв. с включени работодателски за четиричасов работен ден и до 800.00 лв. за осемчасов работен ден с включени работодателски.

 Други разходи – до 20% от цялата сума на гранта:

– командировки;

– консумативи;

-спец. оборудване;

– инф. продукти;

– компютри, принтери и др.

4.Копие от диплома за придобита ОКС „магистър“;

5.Списък с резултати от научно-изследователската дейност на кандидата в съответната научна област:

6. Публикации;

7. Участия в изследователски проекти и научни специализации;

8. Материали с доказателствен характер:

– за участие в научни специализации;

– за участие в научни конференции;

– копие от публикации със съответните линкове към базите данни;

9. Декларация за трудов статус – Виж ТУК;

10.Копие от награди и грамоти;

Финансиране на одобрените млади учени:

Одобреният млад учен сключва трудов договор с ПУ “Паисий Хилендарски” чрез поделение НПД, в който ясно и точно е посочено месечно възнаграждение:

-За новоназначените млади учени възнагражденията могат да бъдат не по-ниски от 1 200.00 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодател за осемчасов работен ден.

-За допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени МУ – не по-ниско от 300 лв. и не по-високо от 800 лв. за четиричасов работен.

Задължение за резултати:

До края на срока на финансирането да бъдат публикувани  минимум две статии в издания, които са индексирани и реферирани в базите данни Web of Science или Scopus, и поне една статия в друго научно издание, или алтернативно  минимум три статии в други рецензирани научни издания. Отчита се и популяризиране на научните резултати чрез участие в научни конференции.

2.Модул „Постдокторанти“ – Указания – Виж ТУК

Кой има право да подава документи:

„Постдокторант“ е лице с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват. По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ. Това качество трябва да се притежава за целия срок на изпълнение на програмата.

ВАЖНО! /Допуска се назначаването на постдокторанти на допълнителен договор за работа на непълен работен ден в същата организация бенефициент, в която вече работят. Постдокторанти, които упражняват адвокатска професия, не могат да се възползват от програмата, поради невъзможността да бъдат назначени на трудов договор. /

Какви документи се подават:

  1. Постдокторантите кандидатстват с проектно предложение със срок на изпълнение до 12 месеца с възможност за продължение, но не повече от общо 24 месеца в периода на изпълнение на Програмата. В звената има списъци с теми по посочено/и професионално/и направление/я. В апликационната форма постдокторантът трябва да посочи предпочитан академичен наставник по избраната тема. Списъкът се качва на страницата на звеното;
  • Проектното предложение се представя в апликационна форма, която е приложение на настоящите указания. Апликационната форма съдържа финансов план, който е придружен с подробна обосновка – Виж ТУК;
  • Към апликационната форма се прилагат автобиография, дипломи, списък с публикации, както и задължително отделна обосновка на финансовия план;
  • При подаване на апликационната форма, кандидатът постдокторант подава декларация за текущ трудов статус (работи на пълен, непълен работен ден, не работещ и други) – Виж ТУК

Финансиране на одобрените постдокторанти:

Постдокторантът сключва трудов договор с ПУ “Паисий Хилендарски” чрез поделение НПД. Възнагражденията са както следва:

  • За новоназначените постдокторанти – не по-ниско от 2000.00 лв. и не по-високо от 3000 лв. за осемчасов работен ден (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен “доктор”);
  • За допълнителни месечни възнаграждения на ПД, служители на организацията-бенефициент – не по-ниско от 400 лв. и не по-високо от 800 лв. за четиричасов работен ден (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател).

Задължение за резултати:

Изпълнение на работната програма, представено с проектното предложение и публикуване на предварително посочения в работната програма брой научни публикации в издания, индексирани и реферирани в Web of Science или Scopus.

3. Срок и начин на подаване на документите за кандидатстване:

Млади учени и постдокторанти в областта на правото подават документите за участие до комисията, назначена от Декана на Юридическия факултет.

Срок- до 29 август 2022г. / изтича в края на работното време/. Документите се подават на хартиен носител на място в Деканата на Юридическия факултет /моля съобразете подаването на документите с факта, че между 5 и 22 август Деканатът ще бъде затворен поради годишните отпуски/ или по пощата на адрес:

 Пловдив 4000

ул. Цар Асен 24

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Юридически факултет

За доц. д-р Ярослава Генова- за програма „Млади учени и постдокторанти“

ВАЖНО за постдокторантите! Самата апликационна форма на проектното предложение и обосновката на финансовия план / без останалите необходими приложения/ за модул „Постдокторанти“ се подават веднага след като бъдат изготвени от кандидата и в електронен вариант и   се изпращат по електронната поща. /Това се налага заради необходимото време за рецензиране – Критерии за оценка – Виж ТУК./ Апликационните форми се адресират до доц. д-р Ярослава Генова – guenova@uni-plovdiv.bg с копие до Юридически факултет-  law@uni-plovdiv.bg

Темите на проектните предложения трябва да бъдат в една от следните области на правото:

  • Гражданскоправни науки
  • Наказателноправни науки
  • Публичноправни науки
  • Теория и история на правото

При подготовката на проектните предложения постдокторантите следва предварително да изберат и да посочат от състава на съответната катедра на Юридическия факултет, в чиято област спада темата им, хабилитирано лице, което да посочат като предпочитан академичен наставник за срока на изпълнение на проекта.