30 години Юридически факултет

През настоящата 2022 г. се навършват 30 години от създаването на Юридическия факултет (ЮФ) на ПУ ,,Паисий Хилендарски“. Годишнината се отбелязва с множество събития, които могат да бъдат проследени в достъпния на сайта на факултета празничен календар. Сред тях могат да се открият студентски състезания, кръгли маси, дискусионни и други форуми. Ключови в тържествената програма бяха две събития, проведени на 13 и 14 октомври в Ректората на Университета – удостояването на чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова с почетното звание „доктор хонорис кауза“ и международната научна конференция Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи. 

Специални гости на двете събития бяха официални лица от държавната власт и местното самоуправление (областна и общинска администрация, служба за изпълнение на наказанията на гр. Пловдив), от централните и местните органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствие), членове на Висшия адвокатски съвет, ректорското ръководство, декани на други факултети, изявени български и чуждестранни учени и множество практикуващи юристи.

Празничната програма започна с церемония по удостояването на чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова с почетното звание доктор хонорис кауза на Пловдивския университет, широко отразена и в националните електронните специализирани медии. Деканът на ЮФ доц. д-р Даниела Дончева направи кратко представяне на лауреата. След като беше прочетена дипломата за почетното звание, отпечатана на старобългарски език, ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов поднесе своите приветствия и връчи дипломата на проф. Цанкова. Новият доктор хонорис кауза отговори с емоционално обръщение и академично слово. 

Конференцията бе официално открита с приветствие от декана на ЮФ доц. д-р Даниела Дончева. Тя благодари на създателите на факултета за визионерските решения, предопределили успешното му развитие и утвърждаването му като водещо академично средище. Без да претендира за изчерпателност, доц. Дончева посочи имената на проф. д-р Емилия Къндева, проф. д-р Емилия Друмева, доц. дюн Красен Стойчев, проф. д-р Венцислав Стоянов, проф. дюн Цанка Цанкова, проф. дюн Васил Мръчков, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Радка Радева, проф. д-р Йордан Айдаров, проф. д-р Гълъбина Петрова, като специално внимание отдели на първия декан на факултета – проф. дюн Цветана Каменова.

В словото си доц. Дончева изтъкна изключително добрата реализация на юристите, завършили ЮФ на Пловдивския университет, за което свидетелства и фактът, че една десета от действащите магистрати са негови възпитаници. За периода на съществуването му, в ЮФ са се дипломирали 3 965 студенти. Понастоящем се обучават 770 студенти, от които 624 в редовна и 146 – в задочна форма. Обучението по програма право в ЮФ традиционно се оценява високо от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), както и в Рейтинговата система на висшите училища. Това е сериозна предпоставка за обучението на докторанти – към Факултета в момента са акредитирани 12 докторски програми по основните научни направления в правото, като се очаква акредитация на още една докторска програма. В допълнение, от повече от десетилетие насам ЮФ предлага обучение по още две магистърски програми – ,,Публична администрация“ и ,,Международни отношения“.

Доц. Дончева се спря и на кадровия потенциал на ЮФ. Преподавателският състав наброява 55 души, от които хабилитирани (доценти и професори) са 37, главни асистенти с докторска степен – 12 и 6 са асистенти. Сред тези специалисти в различните области на правното познание половината са възпитаници на Факултета. Впечатляваща е научната продукция на изследователите от ЮФ, която се публикува както на страниците на издания на ЮФ (списание ,,Студия юрис“, сборници с научни трудове, сборници на определена тема/годишнина и други подобни), така и във водещи научни издания в страната и чужбина.

В качеството си на своеобразни домакини предишните декани на факултета, проф. В. Стоянов и проф. Д. Зиновиева, също приветстваха участниците. Прочетени бяха поздравителни адреси от президента на Републиката, министрите на вътрешните работи и на образованието, административните ръководители на Върховния административен съд и Върховния касационен съд, Главния прокурор, Висшия адвокатски съвет, представители на местните органи на съдебната власт, пловдивската адвокатура и декани на други факултети. Специален поздрав към ЮФ поднесе деканът на ЮФ на СУ ,,Св. Климент Охридски“ проф. д-р Д. Вълчев.

Началото на пленарния панел постави проф. дюн Малина Новкиришка, която разгледа въпроси на правното образование у нас, поставени през призмата на римскоправната традиция и образователни модели. Повод за това е влязлата в сила преди месеци нова Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „право“ и професионална квалификация „юрист“. Проф. Йоле Фарньоли, преподавател от университетите на Милано (Италия) и Берн (Швейцария) анализира римскоправните решения по казус от Дигестите, залегнали по-нататък в института на съпричиняването на вреди от съвременното деликтно право. Друг чуждестранен участник, проф. Герхард Фиолка от Университета на Фрибург (Швейцария), разгледа две от основните съвременни предизвикателства в международното наказателно право – ескалацията и разширяването. Пленарният панел бе закрит с доклада на доц. дюн Красен Стойчев, който очерта основните тенденции в развитието на българското право и факторите, които ги определят. Акцент в изложението на доц. Стойчев бяха перспективите за развитие на гражданското и семейното право. След като докладчикът сподели спомени като непосредствен участник в основаването на факултета, първият ден бе закрит с кратка дискусия.

Конференцията продължи на 14 октомври, като участниците бяха разпределени в 5 панела – „Теория и история на правото“, „Публичноправни науки“, „Наказателноправни науки“, „Гражданскоправни науки“ и „Международноправни науки“. Петте панела протекоха паралелно, с осигурена възможност за онлайн участие и дискусия.

Отзвукът от конференцията е изключително добър. Според мнение на един от участниците в нея, д-р Венцислав Великов, от профила му в социалната мрежа Фейсбук: ,,в национален мащаб това бе конференцията на годината!“.На конференцията регистрираха своето участие над 90 учени, както от чужбина (от Италия, Швейцария, САЩ, Великобритания, Полша, Албания и Република Северна Македония), така и от страната (от повечето юридически факултети, от Института за държавата и правото на БАН и Академията на МВР). Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в научнорецензиран сборник, който се очаква да излезе от печат през следващата година.

Благодарна за високата оценка, академичната общност на ЮФ на Пловдивския университет гледа към следващите предизвикателства пред юридическото образование и практика в България.

Да пожелаем на Юридическия факултет много бъдещи юбилеи!