СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ОТ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Между Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД се сключи договор относно пет стипендии за студенти магистри. Стипендиите се предоставят от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД и са предназначени за студенти от следните факултети:

– Юридически факултет – един студент;

– Химически факултет – двама студенти;

– Факултет по икономически и социални науки – двама студенти.

Всяка стипендия е в размер на 2000 лв. и се предоставя за срок от осем месеца – по 1000 лева за всеки семестър. След като стипендиантът завърши обучението си, може да му бъде предложен стаж в ИНСА ОЙЛ“ ЕООД.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните условия:

– да са български граждани;

– към датата на подаване на документите за кандидатстване да са записани като студенти (редовна или задочна форма на обучение) от изброените по-горе факултети в професионалните направления: 3.6. „Право”; 4.2. „Химически науки“; 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление“;

– обучаващите се в професионално направление 3.6. „Право“ да са студенти от трети или по-горен курс и да имат среден семестриален успех от предходната година на обучението си най-малко „много добър 5.00“;

– обучаващите се в професионалните направления 4.2. „Химически науки“; 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление“ да имат среден успех от предходната завършена образователно-квалификационна степен най-малко „много добър 5.00“ или семестриален успех от първия семестър на своето обучение като магистри най-малко „много добър 5.00“;

– да не са служители на ИНСА ОЙЛ“ ЕООД, роднини по права линия, съпрузи, братя, сестри с членове на ръководния екип на фирмата.

Необходими документи за кандидатстване:

1) Уверение от висшето училище за статута на студента и семестриалния успех от предходните години;

2) Автобиография, в която да се акцентира  на дейността и активността на студента;

3) Декларация за обстоятелствата, изключващи наличието на свързаност с фирмата и членовете на ръководния й екип;

4) Мотивационно писмо;

5) Препоръка от хабилитирано лице в съответната област и от съответния факултет.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ДЕКАНАТА НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В СРОК ДО 15.02.2023 г.