Подпомагане на студенти, които изпитват затруднение при заплащане на семестриалната си такса

Уважаеми колеги,

През месец декември 2022 г. се проведе Благотворително коледно юридическо парти, организирано от ФССЮФ. Заедно с помощта на всички Вас, както и на цялата академична и професионална общност, успяхме да реализираме събитие, от което се събра сумата 2465 лв. –  средства за подпомагане на студенти по право, които изпитват затруднение при заплащане на  семестриалната си такса.

В тази връзка, УС на ФССЮФ обявява прием на документи (от 13.02.2023 г. до 31.03.2023 г. вкл.) за отпускане на помощ, за покриване на част от заплатената семестриалната такса, при изброените по долу условия.

I. Право да кандидастват за помощ имат студенти, обучаващи се в специалност „Право“ – редовно и задочно обучение, които са с:

– Двама починали родители или, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

– Един починал родител, а с другия живеят в едно домакинсво;

– Специфични случаи на затруднено материално състояние.

II. Документи, съпровождащи всяко от основанията по т. I:

  • Ксерокопие на препис – извлечение от акт за смърт на починалите родители или документ, удостоверяващ престоя на студента в съответния дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
  • Ксерокопие на препис – извлечение от акт за смърт на починалия родител;
  • Декларация в свободен текст, описваща обстоятелствата по основанието (в заявлението-декларация).

III. Документи, които са задължителни за всички кандидатстващи студенти, независимо от основанието по т. II:

  • Заявление-декларация, по образец – изтеглете от ТУК
  • Уверение за успех, заверено от инспектор – Учебен отдел;
  • Документ за платена семестриална такса.

Така посочените документи се предават в запечатан бял ненадписан плик в каб. 102, в Деканата на ЮФ, в работно време.

IV. Разпределение на средствата:

  • Разпределението на средствата ще се извърtи от Комисия, в състав определен с решение на УС на ФССЮФ;
  • Комисията гарантира запазване на анонимността на всички кандидати;
  • Комисията запазва правото си да изисква допълнителна информация от кандидата, при необходимост;
  • В едноседмичен срок след заседанието на Комисията, всички кандидатствали студенти ще бъдат уведомени за взетите от нея решения.

УС на ФССЮФ