Относно проект „Студентски практики“

От 22.03.2023 г. се подновява приемът на студентски договори за практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“.