Покана за създаване на група „Приятели на френската правна култура“

До заинтересованите колеги

дипломирани юристи, владеещи френски език

Покана

Драги колеги,

На 10 февруари 2024 г. от 10,30 ч. в Заседателната зала на ет. 1 на Ректората на ПУ ,,Паисий Хилендарски“ ще се състои учредително събрание на Българската група „Приятели на френската правна култура „Анри Капитан“.

Присъствие – на място или чрез meet.google.com/nqp-vusm-hjy

То ще се проведе при следния дневен ред:

1. За създаването на Българската група „Приятели на френската правна култура „Анри Капитан“ като неправосубектна доброволна нестопанска организация.

2. Приемане на Правила на Българската група „Приятели на френската правна култура „Анри Капитан“.

3. Избор на управителен съвет.

4. Разни.

Пловдив, 29 януари 2024 г.                                 

Инициативен комитет:

чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова, проф. дюн Малина Новкиришка,

Севдалин Божиков, проф. д-р Венцислав Стоянов,

адв. Дора Карагяурова, доц. д-р Ангел Шопов, докт. Йордан Пангев

За контакт: capitantbg@gmail.com