Създаване на Българската група към Асоциацията на приятелите на френската правна култура

На 10.02.2024 г. в Ректората на Пловдивския университет се състоя учредителното събрание на Българската група „Приятели на френската правна култура „Анри Капитан“ към Асоциацията на приятелите на френската правна култура „Анри Капитан“.

Асоциацията понастоящем има широка международна известност – притежава мрежа от сътрудници или национални групи, разположени на 5 континента, в над 50 държави. Тя формира първата (а може би и най-старата) международна мрежа между юристи, повлияни от романската правна традиция. Основана е в Париж през 1935 г. от известния френски юрист Анри Капитан. Целта ѝ е да работи за изследването и модернизирането на правото и разпространението на идеите на цивилистичната правна традиция[1]. Асоциацията участва като консултант в законодателния процес на Франция, както и при приемането на различни правни актове, включително и на източници на наднационални правни системи или на гъвкаво право (droit souple или droit mou, на английски известно като soft law).

На учредителното събрание присъстваха около 20 франкофони, повечето – от водещи университети и научни организации в страната. На събранието, водено от доц. д-р Ярослава Генова, се обърна внимание на сериозните франкофонски традиции в гр. Пловдив, както и че в Юридическия факултет (ЮФ) на ПУ „Паисий Хилендарски“ работят и са работили значителен брой учени юристи, демонстриращи траен интерес към френското частно право и традиция (повечето от работилите в ЮФ преподаватели бяха приети за почетни членове на групата – вж. по-долу). Не на последно място, в далечното минало сградата на Ректората е била на Френския мъжки колеж „Св. Августин“.

Посочени бяха по-важни моменти от биографията на проф.  Анри Капитан, както и неговият принос в гражданското право. Открои се и голямото значение на неговите трудове за развитието на българското право – книги на проф. Капитан са преведени на български език преди около столетие, през 20-те години на XX в. Трябва да се подчертае, че учредяването на Българската група в наши дни не е стихийно, а напротив. То идва, след като в продължение на десетилетия на френската Асоциация ,,Капитан“ сътрудничат редица бележити български юристи (известен е приносът на покойните доц. Емил Георгиев, проф. д.ю.н. Владимир Петров и други учени). Т.е. появяването на Българската група е естествен дълго чакан резултат, дошъл вследствие на усилията на поколения юристи.

Седалището на Българската група e в Юридическия факултет (ЮФ) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя не е юридическо лице – целта ù е да се обединят усилия, да се установят и задълбочат връзките между юристи от различни правни сфери и професии, имащи интерес към френската правна култура. Водеща роля в този процес имат изследователите от университетите и научните организации в България, като се отдава внимание и на другите правни професии магистрати (съдии, прокурори и други), адвокати, нотариуси, арбитри, юрисконсулти. Включват се и експерти от други области.

Събранието избра членове на своите органи, както и почетни членове на групата. За почетни членове бяха избрани известни юристи, поддържали и продължили интереса към френската правна култура  през десетилетията – проф. д.ю.н. Васил Мръчков, чл. кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова, проф. д-р Емилия Друмева, чл. кор. проф. д.ю.н. Иван Русчев (преподавател в Софийския, Великотърновския и Варненския свободен университет). Всички те, заедно с други колеги от още университети (от Университета за национално и световно стопанство, Великотърновския и Югозападния университет), бяха избрани в състава на научния съвет, който е консултативният орган на групата. За негов председател учредителите определиха проф. д.ю.н. Ц. Цанкова.

            Учредителите избраха и управителен съвет на групата. Той се състои от трима членове – от председателя проф. д.ю.н. Малина Новкиришка (преподавател в Пловдивския, Софийския и Новия български университет), зам.-председателя проф. д-р Венцислав Стоянов (Пловдивски университет и Институт за държавата и правото, БАН) и генералния секретар доц. д-р Ангел Шопов (Пловдивски университет).

            В края на събранието стана дума за бъдещите изяви на групата – за инициативите в близко бъдеще в България (предстои честване на 220 години от създаването на Френския граждански кодекс). Отправи се покана към членовете да участват с доклади за ежегодните международни дни на Асоциацията. Те тази година ще се проведат в Мадагаскар през месец юни и са посветени на правото на собственост върху недвижими имоти.

От страна на френската Асоциация събитието беше прието с радост и насърчение, като информацията за появяването на Българската група беше веднага отразена на сайта на организацията.[2] Групата има своя е-поща, планира се и създаването на страница в интернет.

Да пожелаем успехи на Българската група ,,Капитан“!

Докт. Йордан Пангев


[1] Повече вж. на https://www.henricapitant.org/lassociation/ или на https://www.henricapitant.org/reseau/, или https://www.henricapitant.org/actions/.

[2] Вж. https://www.henricapitant.org/reseau/bulgarie/.