Начало на Стажантската програма „Фулбрайт“ в пловдивските съдилища

На 8 март 2024 г. в зала „Компас“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ бе поставено
началото на Стажантската програма „Фулбрайт“ към съдилищата в гр. Пловдив.
Своеобразно откриване на програмата направи деканът на Юридическия факултет
на Пловдивския университет (ЮФ) доц. д-р Даниела Дончева. Заедно със
заместник-декана на Факултета доц. д-р Ангел Шопов, тя изказа своята надежда
програмата да предостави по-широки възможности на студентите по право за
придобиване на практически опит редом с теоретичните академични познания. Доц.
Шопов благодари на съдиите, участващи в Стажантската програма „Фулбрайт“ в
Софийски районен съд (СРС) за цялостната подкрепа при организирането на
програмата в Пловдив, така и на другите присъстващи колеги от юридическата
общност.
Приветствени слова отправи и заместник-министърът на правосъдието в
оставка Емил Дечев
. Той е един от първите участници в програмата в качеството си
на съдия наставник на студенти в СРС. До януари 2022 г. продължава да работи със
стажанти в програмата и има 25 години стаж като съдия в СРС и Софийския градски
съд (СГС), след което встъпва на длъжност като заместник-министър. Г-н Дечев
сподели за ползите от връзката между съдилищата и университетите, както и личния
си опит като активен участник в програмата от самото ù начало през 2009 г. Той
обърна внимание на особено полезната симбиоза между правосъдната и
образователната система. Тя е много необходима, за да бъде изпълнена със смисъл
уредбата на задължителния юридически стаж. Това взаимодействие значително
повишава качеството на работа в двете системи. Заместник-министър Дечев разказа
колко много е бил впечатлен от прогреса на своите стажанти и как тяхното израстване
по време и след стажа впоследствие има огромно значение за правосъдната и
образователната система. Той даде примери как негови стажанти в програмата вече са
действащи съдии и прокурори и като подчерта, че тези професионални връзки са също
ценна част от изпълнението на програмата.
Приветствие към публиката направи и г-жа Анджела Родел – изпълнителен
директор на Комисията за образователен обмен „Фулбрайт“ за България.
Г-жа
Родел сподели, че Комисията е двунационална и се ръководи от Управителен съвет,
който се състои от петима американски и петима български граждани. Те заемат
позиции в основните обществени сфери: управление, образование, култура, изкуство и
бизнес. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и
българският министър на образованието и науката.
Анджела Родел увери участниците в цялостната подкрепа, която „Фулбрайт“
предоставя за разрастването на стажантската програма, тя още веднъж ù пожела успех.
До момента в програмата са включени СРС, Районен съд – Сливница, СГС, Апелативен
съд – София, Върховният административен и Върховният касационен съд. Отсега
нататък в инициативата ще участват и съдии от Пловдивския районен, окръжен и
апелативен съд, както и от Административен съд – Пловдив.
Повече за самата Стажантска програма разказа съдия Евгени Георгиев, който
правораздава в СГС и е основният вдъхновител и създател на програмата от 2009 г. Съдия Георгиев направи обзор на развитието на програмата от 2009 г. насам, в
резултат на обмена между съдии от СРС и Българо-американската комисия за
образователен обмен „Фулбрайт“. От създаването си в стажа са участвали близо 700
стажанти, а интересът към нея расте с всяка изминала година. Съдействие за
реализирането ù имат и преподаватели от юридическите факултети в страната, които
насърчават най-активните си студенти да се включват и развиват допълнително. Като
част от участието си в програмата, студентите работят по действителни казуси и
навлизат в материята на българския граждански и наказателен процес. Те подготвят
проекти на съдебни актове, присъстват на открити съдебни заседания и дискутират
правни въпроси със съдии по програмата. Организацията на работата се определя
според графика и възможностите на стажанта. Индивидуалното израстване на всеки
участник в процеса на сътрудничество между съдии и стажанти се наблюдава с всяка
изминала седмица по програмата. Това е и основната причина за увеличаващия се
интерес към стажа, чрез който младите юристи отрано стават част от системата на
правосъдието и добиват ценни и не само правни познания и умения. Повече за
историята на програмата може да видите на https://defakto.bg//2022/10/18/представяне-
на-стажантската-програм/.
На откриването на Стажантската програма се изказа и съдия Николай
Чакъров, заместник – председател на СРС,
който е един от радетелите за нейното
продължаване. Съдия Чакъров сподели за натрупания опит през годините и за важната
роля, която Стажантската програма има в съдействието за разтоварването на съдебната
система, при паралелно даване на възможност на младите юристи да придобият
практически опит. Съдия Чакъров благодари на организаторите от ЮФ и на съдиите от
гр. Пловдив, които са решили да се включат и изрази увереност, че именно
взаимодействието между съдиите, ЮФ и студентите прави една юридическа общност
сплотена, успешна и високо ефективна. За разлика от началото в София, именно
участието на ЮФ при започването на програмата в Пловдив е една допълнителна
гаранция за напредъка на програмата тук.
Съдия Чакъров разказа за етапите на програмата – до настоящия момент тя
включва всички съдилища в гр. София. Той сподели как функционира програмата, че
всеки стажант получава обратна връзка и номинация за награда от своя наставник, че
съдиите определят по този начин най-добрите стажанти, които да бъдат отличени в
края на програмата. Посочи че най-важната цел е получаването на сериозни
практически познания и умения от младите колеги, които подпомагат тяхното по-
адекватно навлизане в системата като магистрати, адвокати и юрисконсулти.
Съдия Кирил Петров от СРС, който е завършил Юридическия факултет на
Пловдивския университет и е работил като младши съдия в ОС Пловдив и съдия в РС
Пловдив, сподели своя опит за работата си по програмата от 2019 г. насам и изложи, че
именно Пловдив е най-подходящото място за продължение на стажантската програма.
Той изказа своята подкрепа и оптимизъм за развитието на програмата в града и обеща
лично да съдейства за максимално ефективното ù развитие и бързо въвличане на
студенти и съдии в нея. Г-н Петров благодари на колегите от съдилищата в гр. Пловдив
за присъствието им на събитието, както и на ЮФ за подкрепата, като пожела успех на
програмата.

Съдия Валерия Диева от СРС, участник в Стажантската програма през 2012 г.,
сподели позитивния си опит като спечелила голямата награда на програмата –
двумесечен стаж при съдия Енгелхарт във Федералния съд в Ню Орлиънс, САЩ. Тя
разказа за впечатленията си от начина на функциониране на американската правосъдна
система, както и за безупречната организация на работа в съда. Обърна внимание на
ефективната интеграция на медиацията като част от добре функциониращата съдебна
система. Понастоящем съдия Диева също работи със стажанти по програмата и
сподели колко много това подпомага и обогатява работата ù. Тя пожела на колегите от
Пловдив да подходят с ентусиазъм към тази възможност, която със сигурност ще е
много полезна за тях и цялата правна общност в града.
Младши съдия в ОС Бургас Тихомир Рачев също разказа за опита си като
стажант по програмата през 2018 г., когато печели възможността да реализира стаж
при съдия Милазо във Федералния съд в Ню Орлиънс, САЩ. Той високо оцени
възможността си да участва в съдебни заседания по време на престоя, от която черпи
вдъхновение за избора си на професията на съдия. Именно стажовете по програмата
„Фулбрайт“ го оформят като личност и юрист с обещаваща професионална кариера,
надяващ се да подобри функционирането на съдебната система в страната. Най-
голямото му желание е да сподели наученото и да допринесе за промяна на съдебната
ни система с цел тя да се развие и подобри.
Мария Костова, програмен координатор за стипендианти от България от
Комисия „Фулбрайт“
, разказа за различните възможности, които Комисията
предоставя за подпомагане образователния и професионален обмен с институции в
САЩ. Посочи, че има нови възможности за завършили студенти, докторанти и
изследователи не само в областта на правните науки. Всички те могат да бъдат
проследени на страницата на организацията на адрес: https://www.fulbright.bg/stipendii-
za-bg/. Г-жа Костова още веднъж увери, че администрацията на Комисията има
готовност да дава допълнителна информация и да оказва съдействие на
заинтересуваните.
Д-р Юлия Раданова, стипендиант за научни изследвания в сферата на
медиацията от 2022 г
., сподели, че семейството на „Фулбрайт“ обединява
единомишленици за изграждането на едно демократично и свободно общество. Тя
горещо прикани студенти, докторанти и преподаватели от ЮФ да изберат някоя от
възможностите за обмен и академично развитие, които Комисията предоставя.
На събитието присъстваха, заедно със заинтригувани студенти и представители
на студентските организации в ЮФ (на Факултетния студентски съвет, ЕЛСА и Клуба
на юриста), административните ръководители на Пловдивския районен, окръжен и
административен съд (изпълняващият функциите председател на ПРС г-н Иван
Бекяров, председателят на ПОС г-жа Розалия Шейтанова, председателят на АС-
Пловдив г-жа Мариана Шотева), както и доайенът на юридическата общност в
Пловдив – г-н Севдалин Божиков, председател на Съюза на юристите в България –
Пловдив, преподавател в ЮФ и бивш апелативен съдия и заместник-министър на
правосъдието. Присъстваха още съдии, преподаватели от ЮФ и адвокати.
В края на срещата се проведе дискусия за предстоящите организационни стъпки
за започване на програмата в гр. Пловдив, като колегите от СРС и Анджела Родел още веднъж обещаха пълна подкрепа и съдействие на трите взаимодействащи си страни
(съдии, ЮФ и студентите по право). Още веднъж трябва да се подчертае изключително
добрият прием на идеята за програмата сред цялата правна общност на града, най-вече
от съдиите, преподавателите, ръководството на ЮФ и ректорското ръководство на
Пловдивския университет, както и засиленият интерес от студентите и студентските
организации на ЮФ.
Кратка статистика. Стажантската програма на „Фулбрайт“ се провежда
успешно от 15 години в съдилищата в гр. София и през нея са преминали около 700
стажанти, които в момента са успешно реализирали се преподаватели по право и
практуващи юристи. Повече за програмата можете да видите на следния адрес –
https://srs.justice.bg/bg/12696 или на https://www.fulbright.bg/sofijski-rajonen-sad/. Повече
за спечелилите
голямата награда и впечатленията им от стажа при съдия Енгелхардт
и съдия Милазо и можете да видите на следния адрес – https://www.fulbright.bg/sofijski-
rajonen-sad/.
Наградите. Самите награди включват възможност за стаж при съдия във
Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Конституционния съд.
Платформата за обучения на юристи „ЛексАрт“, партньор на програмата от 2019 г.,
също осигурява две награди, като насърчава развитието на млади юристи чрез
провеждането на практически събития и онлайн обучения. На тези обучения
участниците усвояват ценни за професията знания и умения.
Комисията за образователен обмен „Фулбрайт“, със съдействието на
СРС, тази година ще предостави още една награда на най-добре
представилите се участници, те ще имат шанса да участват в обучение по
юридически английски език, което ще бъде водено от Джулиян Ластовски –
дългогодишен адвокат в САЩ.
Най-добре представилите се пловдивски стажанти, номинирани от съдиите,
ще могат също да участват при разпределението на наградите, като се обмислят и
други, специално насочени към тях.
Важно за стажовете в Пловдив (важат и другите, вече оповестени в
сайтовете от по-горе, изисквания за стажовете в София)
Програмата започва да се провежда от 1 април на тази година в
съдилищата на гр. Пловдив.
Участие като ментори вземат водещи съдии, които са
готови да предадат своите знания, опит и умения на своите бъдещи колеги.
Съдилищата в гр. Пловдив ще обезпечат и допълнителни награди за отличените
участващи студенти.
            І. Може да кандидатстват в срок до 22 март 2024 г., като подадат документи на е-поща <dparparova@abv.bg>:

  1. Студенти юристи, завършили трети курс на обучение по специалността ,,право”;
  2. Дипломирани юристи до две години от завършването.

            ІІ. Необходими документи:

  1. Автобиография на български и английски език (ако кандидатът владее английски език);
  2. Мотивационно писмо на български и английски език (ако кандидатът владее английски език).

И двата документа следва да бъдат написани на Times New Roman, шрифт 12.
Автобиографията следва да е не по-дълга от една страница. В нея кандидатът следва да
посочи освен всичко друго и средния си семестриален успех до момента (при
необходимост е възможно съдиите да поискат от студента да представи академична
справка).
Мотивационното писмо следва да е не по-дълго от страница и половина,
разредка 1 ½. В него кандидатът, освен всичко друго, следва да опише:
  интересите си в областта на правото;
  очакванията си от програмата.
След изтичане на срока за подаване на документи се извършва подбор от
комисия, съставена от съдии, практикуващи юристи и преподаватели в ЮФ, за
който кандидатите ще бъдат своевременно уведомени.
Пожелаваме успех на участниците!