Кръгла маса по проект на ЮФ

На 18.06.2024 г. в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе кръгла маса на тема „Правна закрила и овластяване на децата и лицата с интелектуални затруднения и психически увреждания“.

Кръглата маса започна с приветствие на декана на Юридическия факултет доц. д-р Даниела Дончева. На събитието присъства и представителят на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, възпитаникът на ЮФ г-н Илиан Иванов.

Научната част на кръглата маса беше разделена на два панела, модерирани от доц. д-р Велина Тодорова. Докладите разгледаха различни проблеми, обсъждани от наказателното, наказателнопроцесуалното, международното и гражданското право. Дискутираха се предложения за усъвършенстване на нашето право, с цел да се осигури пълноценна и адекватна защита на уязвимите групи лица.

В края на кръглата маса участниците споделиха мнението, че работата по тази тема трябва да продължи и в бъдеще ще се организират още такива прояви.

Събитието е организирано от Юридическия факултет като част от дейностите по проект „Правна закрила и овластяване на децата и лицата с интелектуални затруднения и психически увреждания“ (Договор № ФП23-ЮФ-010 с Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „Паисий Хилендарски“).