Документи

Извънреден инструктаж

Във връзка с разпространението и предпазването от коронавирус (COVID-19), вижте: заповед на Ректора на ПУ – ТУК; програма – ТУК; инструктаж – ТУК.

ОБЩИ:

– Вътрешни правилници на ПУ

– Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“

Стратегия за развитие на ЮФ на ПУ

Стратегия за развитие на НИД

– Вътрешни правила за прилагане на система за качество в Юридическия факултет на Пловдивския университет

– Правила за разглеждане на предложения, жалби и сигнали от студенти и преподаватели на ЮФ

– Правила за разработване, приемане и актуализиране на учебната документация на ЮФ

– Правила за организацията на учебната дейност в специалността „Право“ на Юридическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“

– Правилник на Факултетен студентски съвет на Юридически факултет

– Бланка за изпити

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Стандартизиране на учебна документация

Заявление за отпуск

Бланка на конспект

ЗА СТУДЕНТИ:

– Учебни процедури

Заявление до Декан

– Заявление-декларация за:  настаняване в общежитие / отпускане на стипендия

– Уверение

Глава 14 „Придобиване на правоспособност“ от Закона за съдебната власт

– Наредба за придобиване на юридическа правоспособност