ЯНУАРСКА СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

На 12.01.2018 г. се проведе четвъртата сбирка на Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на ПУ за учебната 2017-2018 г. Тя бе посветена на темата „ПУБЛИЧНОСТ НА ВПИСВАНИЯТА – ПОГЛЕД КЪМ ТЪРГОВСКИЯ И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР“. Лектори на сбирката бяха докт. Ивайло Василев от ЮФ на ПУ и докт. Маргарита Балабанова от ИДП към БАН (адвокат от АК-Пловдив). На сбирката се обсъждаха спорни въпроси от съдебната практика на ВКС и доктрината. Бяха изяснени принципните различия между търговския и имотния регистър в следните насоки:

–          в търговския регистър е уредена презумпция за знание на всички трети лица за вписаните факти и обстоятелства (чл. 7 ЗТРРЮЛНЦ), докато в имотния регистър такава презумпция липсва (чл. 1 ПВ и чл. 8, ал. 1 ЗКИР);

–          в търговския регистър е налице презумпция за достоверност на вписаните факти и обстоятелства (чл. 10 ЗТРРЮЛНЦ), докато за вписванията в имотния регистър такава презумпция липсва.

На сбирката бяха поставени още и въпросите за практическите усложнения при обжалване на отзак за вписване в търговския и имотния регистър, правната същност на актовете на длъжностните лица в търговския регистър и съдията по вписванията, както и за бъдещите предизвикателства пред създаването на имотния регистър и неговото въвеждане в даден съдебен район (чл.70-74 ЗКИР).

Участие в сбирката взеха и гл. ас. д-р Жана Колева, преподавател по облигационно и търговско право в ЮФ на ПУ, и гл. ас. д-р Александър Александров от ИДП към БАН, преподавател по търговско право в ЮФ на ПУ и адвокат от АК-Пловдив.

Подробно за публичността на вписванията в имотния регистър може да прочетете в статията на докт. Ивайло Василев „Публичност на вписването по българското вещно право“, публикувана в сп. „Правна мисъл“, 2017 г., бр. 4.