Първа за годината сбирка на Клуба на цивилиста

В средата на януари, на първата за годината сбирка на Клуба при Юридическия факултет на ПУ, докт. Толик Генчев представи доклад на тема „Суброгация в отношенията между съпрузи“. Терминът обозначава встъпването в правата на кредитора от страна на трето лице, което е изпълнило чуждо задължение. Основната уредба се съдържа в Закона за задълженията на договорите (ЗЗД), като основният текст чл. 74 гласи: „Този, който е изпълнил едно чуждо задължение, като е имал правен интерес да стори това, встъпва в правата на кредитора“. Докт. Генчев посочи, че от разпоредбата на закона могат да се обособят три предпоставки за суброгацията: изпълнение от трето лице на чужд дълг, правен интерес от изпълнението и регресен иск срещу длъжника. Съобразно тезите в доктрината и съдебната практика може да се изведе, че правният интерес при суброгацията се свързва винаги с евентуално засягане на имуществено право на третото лице.

Суброгацията в отношенията между съпрузи разкрива особености предвид специфичните качества на „съпрузи“ на длъжника и на третото изпълняващо лице – две от страните (заедно с кредитора) в разглежданата триада. Авторът посочи, че в основата на поставената проблематика стои въпросът за правния интерес и какво представлява той що се отнася до съпрузите.  Докт. Генчев застъпи тезата, че суброгацията в отношенията между съпрузи е винаги допустима, като се аргументира с принципите на българското семейно право за грижа и подкрепа между членовете на семейството и в частност съпрузите. Защитата и запазването на семейството стои в основата на правния интерес у брачния партьор, който изпълнява личен дълг на своя съпруг, независимо от избрания режим на имуществените отношения.

Специално внимание се обърна на хипотезата, в която съпрузите са избрали законов режим на общност за уреждане на имуществените им отношения. Направи се уточнението, че по същество режимът на общност се свежда до възникване ex lege на бездяловото и неделимо съвместно притежание от съпрузите на вещни права върху движими и недвижими вещи, придобити от тях по време на брака в резултат на съвместен принос, независимо от това на името на кой от тях са придобити. Предвид тези разяснения се постави въпросът дали е допустима суброгация в отношенията между съпрузи, за имуществените отношения на които е приложим режимът на общност. По-конкретно, изследва се дали е допустимо законовото заместване в права в хипотези, в които съпрузите не са титуляри на отделни, самостоятелни права, а имат качестото на съпритежатели в една бездялова общност. Авторът е изследвал и дали предприетото принудително изпълнение върху вещи в режим на съпружеска общност и възможността за едноличното им придобиване от страна на съпруга-недлъжник води до изключване на правния интерес от суброгационно изпълнение. Тук докт. Генчев също смята, че превес следва да се даде на защитата на семейния интерес пред преследването на личния интерес на всеки от съпрузите.

В обобщение, докт. Генчев застъпва становището, че суброгация в отношенията между съпрузите е допустима независимо от приложимия режим на имуществените отношения, като основа тезата си на принципите на семейното ни право за защита на семейството, предвидени от Конституцията и Семейния кодекс (СК).

На последвалата дискусия не закъсняха въпросите от публиката – студенти, докторанти, преподаватели по право и практикуващи юристи. Д-р Ал. Александров, адвокат и гл. ас. в ИДП-БАН, се заинтересува за приложението на изводите на докт. Генчев, ако семейното жилище е несеквестируемо. При това положение, според лекторът липсва правен интерес. Докт. Андреан Славчев, адвокат в Пловдивска адвокатска колегия, подложи на разискване хипотезите на косвен иск по чл. 134 ЗЗД и суброгирал се съпруг, и по-общо – въпроса за обема на правата на суброгиралия се съпруг. Гл.ас.д-р Димитър Топузов наблегна на изискването правният интерес от суброгацията да е непосредствен, а не евентуален. Той направи паралел с изпълнението върху вещи и вземания на единия съпруг по чл. 30 и 33 СК. Разискването завърши с пожелания за успешна година и скорошни нови следващи сбирки, отправени от координатора на Клуба гл. ас. д-р Ангел Шопов.