2024 година – Календар на събитията

Януари

10.01.2024 г. – Състезание за  решаване на казуси по римско частно право.

Февруари

09.02.2024 г. – Среща с докторантите.

20.02.2024 г. – Обучение по стандартите на НАОА.

от 20.02.2024 г. до края на втория семестър – Тренировки за състезанията по гражданско и търговско право.

23.02.2024 г.Клуб на юриста – Лекция на тема: Как медиите представят правото? – лектор съдия Христо Крачолов.

29.02.2024 г.Клуб на юриста – Куиз (викторина) по Гражданско право – Събитието е подходящо за студенти от втори и по-горен курс.

Март

05 – 07.03.2024 г.Студентски съвет – Научен форум „Революции и еволюции“ – Формите на участие в научния форум са: научен доклад, научен постер, участие в кръглите маси, научна работилница. Участие в конференцията може да се заяви до 12.02.2024 г. Заявката се намира на следния линк: https://forms.gle/JGymYaG9cSDMWZo5A. Научните доклади се изпращат за публикация до 15.05.2024 г., а научните постери – до 20.02.2024 г. Всички научни доклади и постери ще бъдат публикувани в тематичен сборник, след като участникът предостави (изпрати) препоръка от научния си ръководител. Към всяка научна статия ще бъде упоменат научният консултант, с който участникът е работил.

08.03.2024 г. – Фулбрайт информационен ден.

20 – 22.03.2024 г.Клуб на юриста – Работилница по Вещно право – лектор адв. д-р Димо Хаджиев. Участниците трябва да разрешат казус, като спрямо разпределената им роля следва да подготвят искова молба или отговор на искова молба. Изисква се динамично мислене и предварителна подготовка на участниците, за да изготвят и подходяща реплика и дуплика.

в периода 11 – 17.03.2024 г. ЕЛСА[1] – Работилница за умения за професионално развитие (soft skills) – Своеобразното упражнение, имащо за цел да покаже на присъстващите умение или методологически подход, свързан с академичната дейност.

Април

05.04.2024 г. – Ден на отворените врати в ЮФ на ПУ – виж ТУК

между 1 и 16.04.2024 г. ЕЛСА – Лекция с виден български юрист- Своеобразната беседа има поучителен и силно интригуващ характер. Целта на срещата е да запознае присъстващите с живота и кариерата на юрист, оставил следа не само в професията, a и в обществото. Форматът ще се проведе за втори път, като целта е да се заинтригува аудиторията и да се стимулира към академично и кариерно развитие.

16.04.2024 г. ЮФ, ФСС, Адвокатска колегия – Пловдив, ПУИ, Сиби – Академичен форум Правото ни – виж ТУК.

17.04.2024 г. – Международна интердисциплинарна кръгла маса „Трудова експлоатация, сексуална експлоатация и трафик на хора“ – с участието на преподаватели и студенти от ЮФ на ПУ, както и студенти от Университет „Еразъм“ в Ротердам – виж ТУК.

15 – 21.04.2024 г.Клуб на юриста – Куиз по Наказателно право – Събитието ще е извън територията на университета. Участниците се разпределят на отбори, на които се задават въпроси и казуси по наказателно право и  процес.

20 – 30.04.2024 г. – Информационна среща за образуване на отбор за състезанието Джесъп.

26 – 28.04.2024 г. ЕЛСА – Състезание по права на човека – Събитието ще бъде проведено за трети път, тридневно и е фокусирано изцяло върху правата на човека. Състезанието се състои от участия в съдебни процеси, вследствие на които отборите победители достигат до финал. Полуфиналът и финалът протичат в реална съдебна зала.

Май

13.05.2024 г., 9:00 ч., 6 аудитория – Кръжок по публичноправни науки – Репетиториум по Публичноправни науки – лектори – доц. д-р Христо Паунов, доц. д-р Константин Пехливанов и доц. д-р Красимир Мутафов.

13.05.2024 г., 14:00 ч. в 6 аудитория – Клуба на юриста и Кръжока по Публичноправни науки – Публична лекция на тема: Преюдициално запитване. Гост -лектор административен съдия Красимира Милачкова, Административен съд София-град.

16.05.2024 г., 13:30 ч., 7 аудитория – Студентски клуб по МХП – Обучение по Въведение в международното хуманитарно право.

13 – 17.05.2024 г. – Лекции по програма Еразъм +.

20 – 26.05.2024 г. ЕЛСА – Лекция на тема „Промените, въведени със Закона за противодействие на корупцията – какво не знам?“ – лектор – служител на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

22.05.2024 г., 9:00 ч., 6 аудитория – Публична лекция на д-р Антония Илиева на тема: „Актуални въпроси на договора по Закона за обществените поръчки“.

23.05.2024 г.ЮФ съвместно с Българската група към Асоциация ,,Анри Капитан“ на приятелите на френската правна култура – Кръгла маса Кодификации и кодекси – Заседателна зала, Ректорат – виж ТУК

27.05.2024 г., 10:00 ч., 6 аудитория – Кръжок по публичноправни науки – Лекция на тема „На прага на Европейските избори“ – лектор – г-жа Силва Дюкенджиева – съветник по правни въпроси на Президента на РБългария, бивш зам.-председател на ЦИК.

Юни

18.06.2024 г. – Кръгла маса „Правна закрила и овластяване на децата и лицата с интелектуални затруднения и психични увреждания“ – Проект „Правна закрила и овластяване на децата и лицата с интелектуални затруднения и психични увреждания“ (Договор № ФП23-ЮФ-010 с фонд „Научни изследвания“ на ПУ  „Паисий Хилендарски“) – виж ТУК

до април 2025 г. – Начало на тренировките за състезанието Джесъп.

Септември

СЮНА

Докторантско училище

Октомври

от 15.10.2024 г. до края на първия семестъра – Организационна среща и тренировки за състезанията по гражданско и търговско право.

30 – 31.10.2024 г. – Научна конференция Технологии и право – зала Компас – виж ТУК.

Ноември

Дискусионен форум Коментарът на съдебно решение: 3 в 1 (теория, практика и обучение).

Декември

07.12.2024 г. – Конкурс изявени студенти.

⃰ Информацията за събитията е предварителна и подлежи на периодично актуализиране


[1] Възможно е събитието да бъде заменено с Лекцията с виден български юрист