Стажове по Фулбрайт в пловдивските съдилища

I. След като програмата започна от 1 април на тази година в съдилищата на гр. Пловдив, настъпва краят на нейния първи етап. Оценяването на дейностите от студентите за периода до края на м. юни 2024 г. се извършва от съответния съдия ръководител. Формулярът за оценка се изпраща на координатора от страна на ЮФ гл. ас. д-р Кристиан Райчев на kristian_raychev@uni-plovdiv.bg

Участие като ментори вземат водещи съдии, които са готови да предадат своите знания, опит и умения на своите бъдещи колеги. 

Повече за програмата – на https://law.uni-plovdiv.bg/bg/2024/03/11/начало-на-стажантската-програма-фул/ или  на https://srs.justice.bg/bg/12696 , или на https://www.fulbright.bg/sofijski-rajonen-sad/

II. За втория етап от стажовете, който ще започне през втората половина на м. октомври 2024 г. документи се подават от 16 септември до 4 октомври 2024 г. на е-поща <dparparova@abv.bg>:

  1. Студенти юристи, завършили трети курс на обучение по специалността ,,право”;
  2. Дипломирани юристи до две години от завършването.

 ІІI. Необходими документи:

  1. Автобиография на български и английски език (ако кандидатът владее английски език);
  2. Мотивационно писмо на български и английски език (ако кандидатът владее английски език).

Автобиографията следва да е не по-дълга от една страница. В нея кандидатът следва да
посочи освен всичко друго и средния си семестриален успех до момента (при
необходимост е възможно съдиите да поискат от студента да представи академична
справка).
Мотивационното писмо следва да е не по-дълго от страница и половина, разредка 1 ½. В него кандидатът, освен всичко друго, следва да опише:
  интересите си в областта на правото;
  очакванията си от програмата.
След изтичане на срока за подаване на документи се извършва подбор от комисия, съставена от съдии, практикуващи юристи и преподаватели в ЮФ, за който кандидатите ще бъдат своевременно уведомени.
Пожелаваме успех на участниците!