Първа за годината сбирка на Клуба на цивилиста

В средата на януари, на първата за годината сбирка на Клуба при Юридическия факултет на ПУ, докт. Толик Генчев представи доклад на тема „Суброгация в отношенията между съпрузи“. Терминът обозначава встъпването в правата на кредитора от страна на трето лице, Read More …

ЯНУАРСКА СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

На 12.01.2018 г. се проведе четвъртата сбирка на Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на ПУ за учебната 2017-2018 г. Тя бе посветена на темата „ПУБЛИЧНОСТ НА ВПИСВАНИЯТА – ПОГЛЕД КЪМ ТЪРГОВСКИЯ И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР“. Лектори на сбирката Read More …