Публична администрация


Учебно разписание
1 семестър 2 семестър 3 семестър
График на изпитите
1 семестър 2 семестър 3 семестър
Учебен план: Изтегли в PDF
Форма на обучението: задочно
Продължителност на програмата: 3 семестъра
Прием: Чрез класиране на кандидатите въз основа на успех от предходната форма на образование.
Минимален успех от предходната форма на образование – Добър
Такса за участие в кандидатстудентската кампания: 40 лв.
Семестриална такса: През уч. 2024-2025 г. таксата е 1210,95 лв. (по 403,65 лв. на семестър).
Ръководител на програмата: доц. д-р Христо Паунов
Технически администратор на програмата: гл. ас. д-р Десислава Стоянкова

Квалификационна характеристика на програмата

Магистърската програма „Публична администрация“ подготвя високо квалифицирани ръководни кадри, експерти, професионални специалисти и консултанти със съвременни теоретични знания и умения в администрацията за кариера в държавните и общинските институции и свързаните с тях области; за нуждите на недържавния сектор – обществен и частен; както и за работа в и с международни и европейски институции.

Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в организациите за публични услуги, в администрацията на недържавни стопански и нестопански организации, в международни организации и други, да бъдат менажери, експерти и консултанти по проекти в областта на администрацията.

Цели на програмата:

 • Да подготвя високо квалифицирани специалисти за кариера в държавната служба и държавните и общински институции;
 • Да подготвя специалисти за специализирани администрации: полицейската и военната администрация; администрация за управление на кризите; данъчна администрация, администрации в здравеопазването и други; – Да подготви специалисти за ръководни и експертни длъжности в администрацията на обществения и частния сектор;
 • Да подготвя специалисти, способни за работа в и с международни и европейски институции;
 • Да повишава уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване;
 • Да повишава качеството на подготовка на специалисти по администрация чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия на практиката дисциплини основно в три направления:
  1. обучение във връзка с промените – изграждане на знания и умения, които да подсигуряват необходимото професионално, информационно и технологическо ниво на администраторите;
  2. обучение във връзка с по-добро обслужване на гражданите и населението;
  3. обучение във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз и опознаването на европейските стандарти и структура.
 • Да развива научна и приложна дейност, насочена към увеличаване на ефективността на администрацията, подобряване на административното обслужване на населението и подобряване на международното и европейско сътрудничество.
Научно образователната степен „магистър по публична администрация“ е официално призната и предвидена в Каталога на специалностите във висшето образование.
Магистърската програма по публична администрация в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се създава в отговор на остра необходимост от високо квалифицирани специалисти в сферата на държавната, общинската и недържавната администрация. Тя се организира в осъществяване на политиката на ПУ да предлага актуални специалности като се използват нови и разнообразни форми и методи на обучение. Завършилите специалност „Право“ в Юридическия факултет, както и завършиилите бакалавърска или магистърска степен по други специалности в Пловдивския университет или в други университети в страната получават възможността да продължат обучението си в магистърска степен по публична администрация.
При определяне на целите и съдържанието на програмата са взети предвид:
 • новите изисквания и задачи на настоящия етап от развитие на публичната администрация;
 • новото административно законодателство;
 • развиване на международното сътрудничество и присъствието на България в европейските структури;
 • наличието на голям брой бакалавърски програми по публична администрация в университетите в страната и чужбина;
 • повишеният интерес към обучението по публична администрация;
 • въвеждането на магистърски програми към почти всички университетски специалности;
 • увеличаващата се конкуренция с вече значителен брой магистърски програми по публична администрация в други университети.
В програмата могат да се обучават завършили висше образование или получили бакалавърска степен студенти от всички специалности. С предимство в програмата се приемат завършилите специалност „Право“ в Юридическия факултет на Пловдивския университет.
Програмата предлага напреднало обучение по административни науки. В трите семестъра на програмата са включени подготвителни курсове /Въведение в публичното право, Гражданскоправна основа на публичната администрация, Въведение в публичната администрация/, както и задължителни дисциплини и изборни дисциплини. Дисциплините имат хорариум до 30 часа, с изключение на чуждия език с хорариум 60 часа. Студентите формират семестриалното си натоварване като към задължителните дисциплини избират две от предложените за семестъра изборни дисциплини.
При показани качества и образцово изпълнение на студентските си задължения студентите могат да се обучават по индивидуален план, одобрен от факултетния съвет, и да завършат в по-кратък срок от три семестъра.
Форми на обучение: лекции, дискусии, семинари, решаване на казуси, представяне и обсъждане на курсови работи.
Форми на оценяване: писмени или устни изпити; тестове, изпит-конференция /защита на курсова работа/. Чуждият език се оценява с текуща оценка.
Условия за завършване: успешно завършено семестриално обучение и полагане на държавен изпит или защита на магистърска теза.
Осигуреност с учебници: По някои от дисциплините има нови учебници; използват се закони и сборници с нормативни актове; документи, монографични разработки.