Конспекти

Семестриални изпити

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [И] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [Ф] [Ц] [Ю]


 


А

Адвокатска защита по трудови дела

Административно право – обща част

Административен процес
Антични правни системи
Актове за гражданско състояние

Арбитраж и алтернативно решаване на спорове

Б

Банково право

В

Вещно право

Вътрешен пазар на ЕС

Г

Гражданско право – обща част
Гражданско процесуално право

Д

Данъчно право

Дипломатическо и консулско право – задочно; редовно

Е

Екологично право

З

Застрахователно право – редовно

Застрахователно право – задочно

И

История на държавата и право 
Изборно право
Изготвяне на прокурорски актове

К

Конституционно право
Конституционно правосъдие

Криминалистика
Криминология
Кадастър, имотен регистър и нотариална дейност

Конкурентно право

Л

Латинска правна терминология и казуистика

М

Международно публично право
Международно частно право – редовно; задочно
Международно трудово право
Международно наказателно право
Международно договорно право – редовно; задочно

Международни отношения – редовно; задочно

Международно правосъдие

Миграционно и бежанско право

Н

Наказателно право
Наказателно-изпълнително право
Наказателен процес

Нормотворчество

Несъстоятелност

О

Обичайно право
Обща теория на правото – редовно; задочно

Обща теория на държавата – редовно; задочно
Облигационно право
Осигурително право

Общинско право

Обществени поръчки

П

Право на интелектуалната собственост

Право но Европейския съюз – редовно; задочно
Права на човека – редовно; задочно
Право на международните организации
Право на държавната служба
Публична администрация
Полицейско право

Парламентарно право

Правен режим на вероизповеданията

Правен режим на здравеопазването

Правна реторика

Полицейско разузнаване

Правна защита на лица с психически заболявания и ментални увреждания

Потребителско право

Р

Римско право

С

Семейно и наследствено право
Съдебни експертизи
Съдебна медицина

Съдебна психология

Сравнително конституционно право

Съдебна реторика

Сравнително частно право

Т

Търговско право – 1 част

Търговско право – 2 част

Трудово право

Териториално-устройствено развитие и планиране

Ф

Финансово право

Ц

Църковно право

Ю

Юридически английски език

Юридически лица с нестопанска цел