Конспекти

Семестриални изпити

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [И] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [Ф] [Ц] [Ю]


 


А

Административно право – обща част

Административен процес
Антични правни системи
Актове за гражданско състояние

Арбитраж и алтернативно решаване на спорове

Б

Банково право

В

Вещно право

Вътрешен пазар на ЕС

Г

Гражданско право – обща част
Гражданско процесуално право

Д

Данъчно право

Дипломатическо и консулско право – задочно; редовно

Е

Екологично право

З

Застрахователно право – редовно

Застрахователно право – задочно

И

История на държавата и право 
Изборно право
Икономика

К

Конституционно право
Конституционно правосъдие

Криминалистика
Криминология
Кадастър, имотен регистър и нотариална дейност

Конкурентно право

Л

Латинска правна терминология и казуистика

М

Международно публично право
Международно частно право – редовно; задочно
Международно трудово право
Международно наказателно право
Медицинско право
Международно договорно право – редовно; задочно

Международни отношения – редовно; задочно

Международно правосъдие

Миграционно и бежанско право

Н

Наказателно право
Наказателно-изпълнително право
Наказателен процес

Нормотворчество

Несъстоятелност

О

Обичайно право
Обща теория на правото – редовно; задочно

Обща теория на държавата – редовно; задочно
Облигационно право
Осигурително право

Общинско право

Обществени поръчки

П

Право на интелектуалната собственост

Право но Европейския съюз – редовно; задочно
Права на човека – редовно; задочно
Право на международните организации
Право на държавната служба
Публична администрация
Полицейско право

Парламентарно право

Правен режим на вероизповеданията

Правна реторика

Полицейско разузнаване

Правна защита на лица с психически заболявания и ментални увреждания

Правна защита на потребителите

Р

Римско право

С

Семейно и наследствено право
Съдебни експертизи
Съдебна медицина

Съдебна психология

Сравнително конституционно право

Съдебна реторика

Сравнително частно право

Т

Търговско право – 1 част

Търговско право – 2 част

Трудово право

Териториално-устройствено развитие и планиране

Ф

Финансово право

Ц

Църковно право

Ю

Юридически лица с нестопанска цел